Wytyczenie projektu budowlanego

W każdym przypadku, gdy nowo powstający na danym terenie obiekt wymaga pozwolenia na budowę, musi on również zostać prawidłowo wytyczony geodezyjnie. W praktyce oznacza to, że założenia projektu budowlanego muszą zostać fizycznie zaznaczone na gruncie albo na znajdujących się w danej lokacji elementach terenu. Co ważne, wytyczeniu podlegają nie tylko obiekty nadziemne (w tym osie konstrukcyjne czy punkty charakterystyczne), ale również wszystkie obiekty podziemne, dla których uzyskano pozwolenie na budowę (jak np. elementy sieci uzbrojenia terenu lub znajdujące się poniżej poziomu gruntu elementy budynków). Dla budynków wielokondygnacyjnych wskazane jest, by wykonywać tyczenie osi konstrukcyjnych na każdej kondygnacji w celu zapewnienia maksymalnej dokładności wykonania, co przekłada się na trwałość ukończonego obiektu. Obiekty liniowe wytycza się natomiast poprzez tyczenie wszystkich punktów załamania oraz punktów węzłowych. Po zakończeniu wytyczania obiektów uprawniony geodeta dokonuje stosownego wpisu w dzienniku budowy i przekazuje inwestorowi geodezyjny szkic tyczenia.
Wytyczenie projektu budowlanego
logo Almar

Masz pytanie?
Napisz do nas!